• LIXTICK
  • MINT TOOTHPICK
  • LIXTICK DINER ~ GENERAL GOODS
  • LIXTICK DRIP SOCKS HI – NEW MODEL (1st&2nd)
  • LIXTICK × KANTO”MAZE”
  • LIXTICK x THE UNION “ARROW SKATEBOARD DECK”
  • PILL CASE & PILL BOTTLE
  • YELLOW HAMMER
  • BRASS KEYRING